Sąd Apelacyjny w Lublinie

Wiceprezes Sądu

 1. Pełni funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie i zastępuje prezesa tego Sądu w czasie jego nieobecności.
 2. Pełni funkcję przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji i wykonuje związane z tym czynności w zakresie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów działających na obszarze apelacji lubelskiej we współdziałaniu z sędziami wizytatorami oraz inspektorami ds. biurowości.
 3. Bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego oraz sądów okręgowych działających na obszarze apelacji lubelskiej oraz udziela z upoważnienia prezesa Sądu Apelacyjnego odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do prezesa, a dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego oraz sądów okręgowych działających na obszarze apelacji lubelskiej.
 4. Wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad notariuszami i organami samorządu notarialnego oraz nad działalnością komorników i organami samorządu komorniczego.
 5. Sprawuje nadzór służbowy nad II Wydziałem Karnym.
 6. Sprawuje nadzór służbowy nad Oddziałem Finansowym, Oddziałem Inwestycyjnym, Oddziałem Gospodarczym, Oddziałem Informatycznym i Oddziałem Kontroli, z wyłączeniem czynności nadzorczych należących bezpośrednio do dyrektora Sądu Apelacyjnego.
 7. Orzeka w II Wydziale Karnym co najmniej raz w miesiącu.
 8. Podejmuje czynności dotyczące planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz przyznawania pomocy finansowej z tych środków.
 9. Wykonuje czynności dysponenta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wobec sędziów i asystentów sędziów.
 10. Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej.
 11. Wykonuje inne czynności zlecone przez prezesa Sądu.

Sekretariat:
Tel. (81) 45-23-346
Faks. (81) 45-23-345