Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Nowe cywilne postępowanie odrębne, elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), które weszło w życie od dnia 1 stycznia 2010r. na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 26, poz.156), prowadzi VI Wydział Cywilny (e-Sąd) Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin.

Elektroniczne postępowanie upominawcze, ułatwiające dochodzenia roszczeń pieniężnych, regulują przepisy art. 505 28 do 505 37 Kodeksu postępowania cywilnego.

Dokładne informacje o trybie tego postępowania i sposobie korzystania z e-Sądu zamieszczone są na jego stronie internetowej: www.e-sad.gov.pl. Można je uzyskać również telefonicznie : ( 81 ) 5350746, 5350751.


Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z 10 maja 2013 r.(Dz.U 2013 r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Celem zmian jest m.in. większa ochrona dłużnika (pozwanego) w postępowaniach przed e–sądem (EPU). Wprowadzone zmiany mają za zadanie zminimalizować pomyłki związane z doręczaniem przesyłek sądowych pod nieaktualny adres zamieszkania pozwanego oraz prowadzenia egzekucji przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, a którą z dłużnikiem łączy jedynie zbieżność imion i nazwisk. Zgodnie z nowymi przepisami, powód w e-sądzie musi podać PESEL pozwanego, NIP, nr KRS lub numer w innym właściwym rejestrze (w zależności czy pozwany jest osobą fizyczną, czy też jednostką organizacyjną). Dotąd numery identyfikacyjne pozwanego nie były w ogóle konieczne w postępowaniu przed e-sądem. Powód podawał jedynie swoje numery identyfikacyjne. Teraz oprócz własnych będzie musiał podać również numery strony przeciwnej.

Więcej informacji na temat Elektronicznego Postępowania Upominawczego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

https://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/

Poniżej zamieściliśmy udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego dotyczące EPU.