Europejski atlas sądowy

Informujemy o funkcjonowaniu internetowej bazy danych o sądach właściwych w sprawach cywilnych i handlowych, stanowiącej element Europejskiego atlasu sądowego do spraw cywilnych. Celem Atlasu jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących współpracy sądowej
w sprawach cywilnych.

Za pomocą Atlasu można:
  • określić właściwe sądy lub organy,
  • wypełnić formularze internetowe,
  • zmienić język formularza po jego wypełnieniu i przed drukowaniem,
  • przesłać formularz drogą elektroniczną.

Wyszukiwarka zawiera nazwy i adresy wszystkich sądów w Państwach Członkowskich odpowiedzialnych za sprawy cywilne i handlowe oraz obszary ich jurysdykcji.

Strona jest dostępna poprzez portal internetowy Komisji Europejskiej:
www.ec.europa.eu w zakładce: kliknij aby otworzyć

Polska wersja Atlasu znajduje się na stronie: kliknij aby otworzyć