Asesorzy komorniczy

Dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego:

  1. Poświadczona notarialnie kserokopia dowodu osobistego;
  2. Kwestionariusz osobowy – plik do pobrania;
  3. Życiorys w formie tradycyjnej lub CV;
  4. Odpis lub uwierzytelniona przez notariusza kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora komorniczego (wydane w okresie ostatnich 6 miesięcy);
  6. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji komorniczej albo innej aplikacji prawniczej wraz z potwierdzeniem zdania egzaminu końcowego (zawodowego) – z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 4 i 148 ust. 2 u.k.s.;
  7. Poświadczona notarialnie Uchwała Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzająca zdanie egzaminu komorniczego - z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych;
  8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie toczyło się i nie toczy przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
  9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta w Lublinie.
  10. Oświadczenie komornika o zamiarze zatrudnienia Wnioskodawcy na stanowisku asesora komorniczego.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach – drugi w kserokopii.