Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Na oryginale każdego z niżej publikowanych oświadczeń znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.