Sąd Apelacyjny w Lublinie

Przedmiot działania i kompetencje

Sąd Apelacyjny - jako sąd powszechny - sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.Do zakresu właściwości funkcyjnej sądu apelacyjnego należy:
 1. Rozpoznawanie w drugiej instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji, w sprawach:
  • z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego przez I Wydział Cywilny;
  • z zakresu prawa karnego - przez II Wydział Karny;
  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Rozpoznawanie w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów przez Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny.
 3. Sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji nad:
  • działalnością administracyjną sądów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.z 2013r.,poz.69),
  • działalnością notariuszy - w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991r w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego./Dz.U.Nr 42,poz.188/,działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1138 ze zm.).