Wzory i formularze

Udostępniane poniżej dokumenty znajdują sie na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości RP

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r.
(Prosimy drukować dwustronnie)
 • Pozew - formularz "P" (RTF, PDF)
 • Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz "WD" (RTF, PDF)
 • Odpowiedź na pozew - formularz "OP" (RTF, PDF)
 • Pozew wzajemny - formularz "PW" (RTF, PDF)
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego - Zarzuty od nakazu zapłaty - Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz "SP" (RTF, PDF)
 • Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz "DS" (RTF, PDF)

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

(Prosimy drukować dwustronnie)
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej (PDF, RTF)
 • Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (PDF, RTF)
 • Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (PDF, RTF)
 • Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (PDF, RTF)
 • Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (PDF, RTF)
 • Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (PDF, RTF)
 • Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (PDF, RTF)
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej (PDF, RTF)

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

(Prosimy drukować dwustronnie)
 • Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (PDF, RTF)

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

 • Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" (RTF)
 • Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym" (RTF)

Wzory formularzy dotyczących Monitora Sądowego i Gospodarczego

 • Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego "Monitor Sądowy i Gospodarczy" (PDF)
 • Wzór formularza wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG-M1) (DOC, PDF)
 • Wzór formularza wniosku o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego z ogłoszeniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (MSiG-M2) (DOC, PDF)
 • Wzór formularza wniosku o przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG-M3) (DOC, PDF)

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS

Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu dotyczącym zastawów oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych