Dyrektor Sądu strona BIP

Dyrektor Sądu - Anna Wojcieszkiewicz

Jest dysponentem części budżetu odpowiadającego obszarowi apelacji lubelskiej. Wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetu sądów na terenie apelacji oraz sprawuje kontrolę gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez Sądy, a w szczególności czynności wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11, poz. 69), a mianowicie:
 • kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd statutowych zadań;
 • wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów;
 • określa, w porozumieniu z Prezesem sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów w wydziałach Sądu;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu;
 • sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów działających na obszarze apelacji w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez dyrektorów tych sądów w zakresie powierzonych im zadań;
 • przygotowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia (dyrektorami sądów okręgowych i rejonowych) projekty planów finansowych ( w tym w układzie zadaniwym) oraz planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawia projekty Krajowej Radzie Sądownictwa i dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonuje budżet sądów na obszarze apelacji;
 • opracowuje w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądów na obszarze apelacji;
 • dysponuje rachunkiem bieżącym dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji dla sądów na obszarze apelacji, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym;
 • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • zapewnia funkcjonowanie zewnętrznej kontroli zarządczej wobec podległych dysponentów w obszarach leżących w jego kompetencji;
 • opracowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projekty programów wieloletnich;
 • organizuje na obszarze apelacji właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi części budżetowej;
 • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji;
 • prowadzi działalność inwestycyjną a w razie potrzeby przekazuje wykonanie tych zadań na podstawie art.179 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 ze zm.)
 • W zakresie wykonywania zadań i kompetencji Dyrektor Sądu podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.


Dane kontaktowe

Sekretariat Dyrektora :
tel. (81) 45-23-354
fax. (81) 45-23-454
e-mail: dyrektor@lublin.sa.gov.pl
Pokaż metrykę
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 04-09-2013
Publikacja w dniu: 04-09-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 07-01-2013
Publikacja w dniu: 07-01-2013
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 01-08-2012
Publikacja w dniu: 01-08-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 11-07-2012
Publikacja w dniu: 11-07-2012
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Kadr - Monika Świderska
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 03-10-2011
Publikacja w dniu: 03-10-2011
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 25-07-2011
Publikacja w dniu: 25-07-2011
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 05-07-2011
Publikacja w dniu: 05-07-2011
Powód zmiany: Aktualizacja treści komunikatu
Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wytworzył: Kierownik Oddziału Administracyjnego - Barbara Kasprzak
Wprowadził: Sławomir Waśkowicz
Dokument z dnia: 14-12-2010
Publikacja w dniu: 14-12-2010
Powód zmiany: Utworzenie komunikatu