Kodeks wykroczeń

Część szczególna
Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu
Art. 130 §. 3: K-516
Wyrok z 12.04.2007r.,II AKa 73/07

Sąd Apelacyjny w pełni podziela pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia 21 marca 2007r., sygn. akt I KZP 39/06, w której tenże Sąd wypowiedział się, że pojęcie "gwałt na osobie", zawarte w art. 130 § 3 k.w, oznacza kwalifikowaną formę przemocy wobec osoby charakteryzującą się użyciem siły fizycznej o natężeniu stwarzającym niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

W przedstawionej sprawie działanie oskarżonych sprowadzające się do duszenia za szyję oraz spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonej Marii Z. naruszających czynności narządów ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni niewątpliwie stanowi-ło już gwałt na osobie, a więc sprawcy dopuścili się przestępstwa rozboju, określonego w art. 280 § 1 k.k.