Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora oraz postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 roku, Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.)

K-708 Postanowienie z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt II S 10/09

Za okoliczność uzasadniającą stwierdzenie przewlekłości postępowania w żadnej mierze nie może być uznany fakt dwukrotnego uchylenia wyroków Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przez Sąd Okręgowy w Lublinie. To, że oba wyroki Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim okazały się merytorycznie błędne, co skutkowało koniecznością ich uchylenia i ponownego rozpoznania sprawy, nie podlega ocenie na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W uregulowanym powołaną ustawą postępowaniu niedopuszczalna jest bowiem merytoryczna ocena rozstrzygnięć Sądu.