Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

K-518 Wyrok z 17 kwietnia 2007r., II AKa 81/07

Przystępując do oceny zasadności tego zarzutu, podnieść w pierwszej ko-lejności należy, iż przestępstwa ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, określone w art. 59 ust. 2 można popełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim, o szczególnym zabarwieniu; motywacją sprawcy jest osiągnięcie korzyści osobistej lub majątkowej. Istotną cechą każdej korzyści jest zdolność do zaspokojenia potrzeb. Rozróżnienie między korzyścią majątkową a osobistą opiera się na kryterium charakteru zaspokojonej potrzeby. Jeżeli jakieś dobro zaspokaja przede wszystkim potrzebę niematerialną, to jest korzyścią osobistą. Przyjęcie przez Sąd Okręgowy, że oskarżony Daniel Ch. działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej zostało oparte na uznaniu, że oskarżony wspólnie zażywał narkotyki zakupione za pieniądze Bartłomieja W.. Zażywanie narkotyków było właśnie przejawem korzyści osobistej. Podobnie byłoby, gdyby w zupełnie już innych realiach sprawy oskarżony spożywał alkohol za pieniądze innej osoby.