Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

K-437 Wyrok z 14.02.2006r., II AKa 14/06;

Przy ocenie, czy ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych jest znaczna należy mieć na uwadze nie tylko masę wagową (miligramy, gramy, kilogramy itp.) lecz również rodzaj narkotyków (twarde, miękkie) i ich szkodliwość dla organizmu człowieka oraz ilość porcji, które można z niego sporządzić, a tym samym ilość osób, która może być jednorazowo odurzona tym środkiem. Z uwagi na pojawienie się na rynku narkotycznym nowych rodzajów narkotyków o bardzo silnym działaniu, kryterium ilości porcji i ilości osób, które mogą być jednorazowo odurzone winno być priorytetowym przy ocenie "znacznej ilości środka". W kontekście powyższych kryteriów ocen, przy uwzględnieniu, iż minimalna dawka aktywna amfetaminy wynosi 10 mg, zakwestionowane u oskarżonego 89,84 gramów amfetaminy, z której można sporządzić 8984 porcje i taka ilość osób jednorazowo mogłaby ulec odurzeniu, należy uznać za "znaczną ilość" substancji psychotropowej w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U.Nr 179, poz. 1485).