Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665).

K-696 Postanowienie z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. akt II AKz 307/09

Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej.

Podkreślić trzeba że powołany przepis pozwala na udzielenie prokuratorowi informacji objętych tajemnicą bankową tylko w stosunku do osoby, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego, czyli na etapie postępowania przeciwko osobie (por. postanowienie SA w Katowicach z dnia 28 lipca 2004 roku, II AKz 543/04, LEX nr 149698, postanowienie SA w Katowicach z dnia 3 listopada 2006 roku, II AKz 721/06, LEX nr 217047).

W sytuacji zaś. gdy nie jest możliwe skorzystanie przez prokuratora z trybu określonego w art. 105 ust. 1 pkt 2 b Prawa bankowego, prokurator może wystąpić do sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody na udostępnienie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową (art. 106 b Prawa bankowego).

Przepis art. 104 ust. 1 Prawa bankowego przewiduje obowiązek banku, osób w nim zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe zachowania tajemnicy bankowej, obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Sytuacje, w których powyższy obowiązek ulega wyłączeniu, zostały wymienione w ust. 2 art. 104 Prawa bankowego i nie obejmują one przypadku udostępnienia prokuratorowi informacji stanowiących tajemnicę bankową przez bank, któremu przysługuje status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.