Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z poźn. zm.)

K-621 Wyrok z dnia 28 października 2008r., II A Ka 183/08

Zważywszy, że oskarżonemu przypisany został czyn wyczerpujący dyspozycję m. in. art. 56 ust. 1 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, nieprawidłowe było orzeczenie za jego popełnienie kary grzywny na podstawie art. 33 § 2 kk. Wskazany wyżej art. 56 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje wszak za popełnienie czynu w nim stypizowanego wymierzenie kary pozbawienia wolności i grzywny. Tak więc za popełnione przestępstwa z art. 56 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grzywnę należy orzec na podstawie tego właśnie przepisu, ponieważ wyprzedza on stosowanie art. 33 § 2 kk.