Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z poźn. zm.)

K-381 Wyrok z dnia 30 listopada 2000 roku, II AKa 216/00, Prok.i Pr. 2001/9/20

Należy krytycznie zauważyć, iż w uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy kilkakrotnie zamiennie używał terminów "małoletni", "nieletni". Podobnie czyni to apelacja obrońcy. Nie trzeba przecież wyjaśniać, że w obowiązującym porządku prawnym terminy te mają inną treść - małoletnim jest ten, kto nie ukończył lat 18 (art. 10 § 1 k.c.), nieletnim ten, kto nie ukończył lat 17 (art. 10 § 1 k.k.). Przepis art. 46 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posługuje się pojęciem "małoletniego", a nie "nieletniego".