Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z poźn. zm.)

K-375 Wyrok z dnia 17 lutego 2004 roku, II AKa 386/03, Prok. i Pr. 2005/1/8

Pogląd apelacji, iż zamiarem bezpośrednim w postaci zamiaru kierunkowego muszą być objęte wszystkie znamiona przestępstwa, jest nietrafny. Zbrodnia z art. 46 ust. 2 może być popełniona tylko z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym z uwagi na działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Znamię małoletniości może być objęte zamiarem ewentualnym.