Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.)

K-776 Postanowienie z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt II AKz 77/10

Przepis art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. nie mieści się w katalogu orzeczeń wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.)

Stwierdzeniu nieważności orzeczenia nie stoi na przeszkodzie umorzenie postępowania z innych powodów niż te, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k.