Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.)

K-675 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2009 r., sygn. akt II AKz 149/09

Z art. 3 ust. 2 ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. 1991, Nr 34, poz. 149) wynika, że sąd orzeka na posiedzeniu na podstawie akt postępowania organu, który wydał orzeczenie, a w razie potrzeby prowadzi dalsze postępowanie dowodowe.

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest jednolite co do tego, iż w wypadku zniszczenia akt niezbędne do rozpoznania wniosku o uznanie za nieważne orzeczenia, jest odtworzenie akt sprawy, w której orzeczenie zostało wydane.