Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.)

K-679 Postanowienie z dnia 27 kwietnia 2009 r. , sygn. akt II AKz 181/09

W toku postępowania o unieważnienie orzeczeń, nie można bezkrytycznie podzielać oceny prawnej czy nawet opisów czynów zarzucanych lub przypisanych przez ówczesne organy ścigania, a także ich poglądów na działalność różnych organizacji. Takie stanowisko nie może jednak prowadzić do wniosku, iż wszystkie popełnione we wskazanym wyżej okresie czyny zabronione miały charakter walki politycznej z władzą komunistyczną. Nie każde bowiem zachowanie szkodzące państwu było działaniem na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.