Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.)

K-422 Wyrok z 15 grudnia 2005r., IIAKa 272/05

Przypomnieć trzeba, że szkoda która winna zostać przez Skarb Państwa naprawiona obejmuje, stosownie do treści art.361§2 k.c., straty poniesione przez poszkodowanego (damnum emergens) oraz utracone przez niego korzyści (lucrum cessans), albowiem ustawa z 23 lutego 1991r. nie zawiera odmiennych uregulowań w zakresie określenia wysokości szkody. Oczywiste jest więc, że wartość świadczonej przez represjonowanego pracy w warunkach więziennych nie może być ujmowana jako strata materialna wynikła z pozbawienia go wolności, jak też utracona przez niego, z powodu pozbawienia wolności, korzyść.