Pozakodeksowe prawo karne

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.)

K-386 Postanowienie z dnia 15 kwietnia 1997 roku, II AKz 55/97, Prok.i Pr. 1998/5/24

Postępowanie rehabilitacyjne wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991r. nie może obejmować swymi ramami postępowania o odtworzenie akt.