Pozakodeksowe prawo karne

Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.)

K-398 Wyrok z dnia 10 maja 1994 roku, II AKz 106/94, OSA 1995/2/10

Zwrot faktycznie poniesionych kosztów podróży należy się świadkowi na zasadach określonych w art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, niezależnie od tego, czy przybył on do sądu z miejscowości położonej w kraju, czy też za granicą, o ile stawiennictwo nastąpiło w wyniku wezwania przez sąd.