Kodeks Postepowania Karnego

DZIAŁ I - PRZEPISY WSTĘPNE

Art. 2 § 1: K-237,
Art. 2 § 1: pkt. 2. K-240,
Art. 2 § 1: pkt. 3. K-234,
Art. 2 § 2: K-236,
Art. 4 K-227, K-752,
Art. 5 § 1: K-714,
Art. 5 § 2: K-230, K-707, K-714,
Art. 6 K-253, K-446, K-594,
Art. 7 K-228, K-232, K-682, K-714, K-752, K-843,
Art. 8 K-238,
Art. 8 § 1: K-561, K-752,
Art. 8 § 2: K-564, K-700,
Art. 17 § 1: K-241,
Art. 17 § 1: pkt. 6. K-581,
Art. 17 § 1: pkt. 7. K-162, K-229, K-231, K-239, K-399, K-424, K-431, K-457, K-483, K-493, K-603, K-715, K-720, K-722, K-798,
Art. 17 § 1: pkt. 9. K-235,
Art. 17 § 1: pkt. 11. K-233,
Art. 20 § 1: K-594,
Art. 22 § 1: K-507,
DZIAŁ II - SĄD
Rozdział 1 - Właściwość i skład sądu

Art. 25 § 1: pkt. 1. K-444,
Art. 25 § 2: K-405, K-454, K-533, K-644, K-764,
Art. 28 § 1: K-734,
Art. 30 § 1: K-436,
Art. 31 K-799,
Art. 31 § 1: K-348, K-443,
Art. 33 K-868,
Art. 34 K-868,
Art. 34 § 1: K-242,
Art. 34 § 3: K-243,
Art. 35 K-245, K-799,
Art. 35 § 1: K-754, K-823,
Art. 36 K-243, K-244,
Art. 37 K-174,
Art. 38 § 1: K-491, K-743, K-822,
Art. 39 K-245,
Rozdział 2 - Wyłączenie sędziego

Art. 41 K-247, K-607,
Art. 41 § 1: K-654, K-766,
Art. 42 § 1: K-607,
Art. 42 § 2: K-249,
Art. 42 § 3: K-248,
Art. 42 § 4: K-246,
DZIAŁ III - STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY
Rozdział 4 - Pokrzywdzony

Art. 41 § 1: K-642,
Art. 49a K-250, K-495, K-535, K-857,
Rozdział 5 - Oskarżyciel posiłkowy

Art. 55 § 1: K-720, K-790,
Rozdział 7 - Powód cywilny

Art. 62 K-251,
Rozdział 8 - Oskarżony

Art. 72 K-275,
Art. 74 § 1: K-446,
Art. 77 K-253,
Art. 77 § 1: K-463,
Art. 79 § 1: K-311,
Rozdział 9 - Obrońcy i pełnomocnicy

Art. 85 K-594,
Art. 85 § 1: K-252,
Art. 85 § 2: K-661,
DZIAŁ IV - CZYNNOŚCI PROCESOWE
Rozdział 11 - Orzeczenia, zarządzenia i polecenia

Art. 100 § 2: K-748,
Art. 105 K-762,
Art. 105 § 1: K-605,
Rozdział 12 - Narada i głosowanie

Art. 115 § 1: K-576,
Art. 115 § 2: K-576, K-577,
Rozdział 13 - Porządek czynności procesowych

Art. 120 § 2: K-850,
Rozdział 14 - Terminy

Art. 125 K-710,
Art. 126 § 1: K-694, K-705,
Rozdział 15 - Doręczenia

Art. 140 K-869,
Rozdział 16 - Protokoły

Art. 143 § 1: pkt. 7. K-255, K-257, K-429, K-494,
Art. 148 § 2: K-256,
Art. 150 § 1: K-254,
DZIAŁ V - DOWODY
Rozdział 19 - Przepisy ogólne

Art. 167 K-343,
Art. 170 § 1: K-862,
Art. 170 § 1: pkt. 1. K-432,
Art. 170 § 1: pkt. 2. K-257,
Art. 170 § 1: pkt. 5. K-261, K-786,
Art. 171 § 7: K-271, K-271a, K-843,
Art. 172 K-259,
Art. 173 K-258, K-260, K-262, K-263,
Art. 173 § 1: K-549,
Art. 174 K-429,
Rozdział 20 - Wyjaśnienia oskarżonego

Art. 176 § 1: K-542,
Rozdział 21 - Świadkowie

Art. 182 § 1: K-267, K-270,
Art. 184 K-266, K-269, K-411,
Art. 185 K-265,
Art. 186 § 1: K-264, K-271, K-768,
Art. 192 § 2: K-268,
Rozdział 22 - Biegli, tłumacze, specjaliści

Art. 201 K-273, K-584, K-862,
Art. 203 § 1: K-272,
Art. 203 § 4: K-587, K-631,
Art. 204 § 1: K-274, K-275,
Rozdział 23 - Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy

Art. 211 K-276,
Rozdział 24 - Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

Art. 213 § 1: K-287,
Rozdział 25 - Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Art. 230 § 1: K-48,
Art. 230 § 2: K-277, K-279,
Art. 231 § 1: K-278,
DZIAŁ VI - ŚRODKI PRZYMUSU
Rozdział 28 - Środki zapobiegawcze

Art. 249 § 1: K-282, K-284, K-689,
Art. 251 § 2: K-609, K-622,
Art. 252 § 1: K-280, K-285,
Art. 253 § 1: K-687,
Art. 254 § 1: K-818,
Art. 254 § 3: K-608, K-777,
Art. 257 § 2: K-609, K-687,
Art. 258 K-283,
Art. 258 § 1: pkt. 1. K-704,
Art. 258 § 1: pkt. 2. K-467, K-684, K-685,
Art. 258 § 2: K-501, K-537, K-773,
Art. 259 § 2: K-537,
Art. 263 K-836,
Art. 263 § 2: K-281, K-498,
Art. 263 § 4: K-280, K-728,
Art. 264 § 2: K-282,
Art. 267 K-849,
Rozdział 29 - Poszukiwanie oskarżonego i list gończy

Art. 279 § 1: K-350,
Rozdział 31 - Kary porządkowe

Art. 285 § 1a: K-578, K-632,
Art. 286 K-632,
Art. 290 § 2: K-578,
Rozdział 32 - Zabezpieczenie majątkowe

Art. 293 § 2: K-709,
DZIAŁ VII - POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
Rozdział 37 - Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

Art. 327 § 2: K-510,
Rozdział 38 - Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

Art. 329 § 1: K-533,
Rozdział 39 - Akt oskarżenia

Art. 332 § 1: K-288,
Art. 335 K-499, K-500,
Art. 339 § 1: pkt. 3. K-457,
DZIAŁ VIII - POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI
Rozdział 40 - Wstępna kontrola oskarżenia

Art. 339 § 3: pkt. 4. K-287, K-289,
Art. 345 K-678,
Art. 345 § 1: K-287, K-288, K-289,
Rozdział 41 - Przygotowanie do rozprawy głównej

Art. 349 K-286,
Rozdział 43 - Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Art. 374 § 1: K-291,
Art. 376 § 2: K-290,
Rozdział 45 - Przewód sądowy

Art. 387 K-681,
Art. 389 § 1: K-300, K-301, K-542, K-806,
Art. 390 § 2: K-760,
Art. 391 § 1: K-795,
Art. 391 § 2: K-298,
Art. 392 K-296, K-423,
Art. 393 § 1: K-257, K-410, K-494,
Art. 393 § 3: K-303, K-429,
Art. 394 § 1: K-796,
Art. 394 § 2: K-297, K-806,
Art. 396 § 1: K-474,
Art. 398 K-566,
Art. 399 K-292, K-293, K-294, K-295, K-299, K-302,
Art. 399 § 1: K-566, K-725,
Art. 402 § 1: K-304,
Art. 402 § 2: K-304,
Art. 403 K-596,
Rozdział 47 - Wyrokowanie

Art. 411 K-324,
Art. 413 § 1: K-341,
Art. 413 § 1: pkt. 2. K-724,
Art. 413 § 1: pkt. 4. K-305,
Art. 413 § 2: K-341, K-485,
Art. 413 § 2: pkt. 1. K-128, K-218, K-306, K-308, K-573, K-616, K-626, K-756, K-870,
Art. 413 § 2: pkt. 2. K-58,
Art. 420 K-565,
Art. 420 § 1: K-309, K-813,
Art. 420 § 2: K-814,
Art. 422 § 1: K-694, K-869,
Art. 424 § 1: K-307, K-463,
Art. 424 § 2: K-307,
DZIAŁ IX - POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
Rozdział 48 - Przepisy ogólne

Art. 429 § 1: K-530, K-871,
Art. 430 § 1: K-705,
Art. 433 § 1: K-320, K-526,
Art. 434 § 1: K-315, K-319, K-321, K-456, K-571, K-658,
Art. 437 § 2: K-313,
Art. 438 pkt. 1. K-317, K-318,
Art. 438 pkt. 2. K-227, K-304, K-322, K-324, K-577,
Art. 439 K-291,
Art. 439 § 1: pkt. 2. K-734, K-775, K-842,
Art. 439 § 1: pkt. 8. K-457, K-603,
Art. 439 § 1: pkt. 10. K-252, K-311, K-314, K-811,
Art. 440 K-323, K-402, K-510, K-588,
Art. 442 § 1: K-310, K-403, K-603,
Art. 442 § 3: K-607,
Art. 443 K-312, K-316, K-455, K-658, K-744,
Rozdział 49 - Apelacja

Art. 445 K-871,
Art. 454 § 2: K-325, K-326, K-404,
Art. 455 K-526,
Rozdział 50 - Zażalenie

Art. 459 § 1: K-352,
Art. 459 § 2: K-327, K-353, K-587,
Art. 460 K-328, K-632, K-748,
Art. 462 K-285,
DZIAŁ XI - NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
Rozdział 56 - Wznowienie postępowania

Art. 540 § 1: K-330,
Art. 540 § 1: pkt. 1. K-329,
Art. 540 § 1: pkt. 2. K-332,
Art. 540 § 1: pkt. 2b. K-580,
Art. 540 § 1: pkt. 2. K-700,
Art. 540 § 2: K-711,
Art. 542 § 3: K-747,
Art. 544 § 1: K-435,
Art. 545 § 1: K-850,
DZIAŁ XII - POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
Rozdział 58 - Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Art. 552 § 1: K-337, K-561,
Art. 552 § 4: K-334, K-336, K-337, K-484, K-509, K-572, K-582, K-592, K-604, K-655, K-745, K-791, K-803, K-828, K-866,
Art. 554 § 1: K-451,
Art. 554 § 2: K-333, K-338,
Art. 555 K-447, K-713, K-720, K-737,
Art. 556 K-336, K-339,
Art. 556 § 3: K-445,
Art. 558 K-333, K-335, K-447,
Rozdział 60 - Wyrok łączny

Art. 569 K-505, K-506, K-585, K-599, K-754,
Art. 569 § 1: K-483, K-840,
Art. 572 K-99, K-340, K-412, K-424, K-431,
Art. 574 K-341,
Art. 575 § 1: K-96, K-342, K-686, K-774,
Art. 575 § 2: K-686,
Art. 576 § 1: K-804,
Art. 577 K-565,
DZIAŁ XIII - POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Rozdział 65 - Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych

Art. 604 § 1: pkt. 7. K-343, K-540,
Art. 605 K-688,
Art. 605 § 1: K-765,
Rozdział 65a - Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607e § 2: K-851,
Rozdział 65b - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607 za K-829,
Art. 607k § 1: K-442, K-772,
Art. 607k § 3: K-617, K-772,
Art. 607 § 3: K-839,
Rozdział 67 - Przepisy końcowe

Art. 615 K-452,
Art. 615 § 2: K-540,
DZIAŁ XIV - KOSZTY PROCESU
Rozdział 68 - Przepisy ogólne

Art. 618 § 1: pkt. 9. K-368, K-420,
Rozdział 70 - Zasądzenie kosztów procesu

Art. 626 § 1: K-344, K-356,
Art. 626 § 2: K-345,
Art. 626 § 3: K-651,