Kodeks Karny Wykonawczy

Część Szczególna
Rozdział VIII - Grzywna
Art. 51 K-519
Postanowienie z dnia 23 maja 2007r., II AKzw 348/07

Skoro sąd orzekający wydając wyrok skazujący doszedł do przekona-nia, że grzywna może być uiszczona, gdyż nie zachodzą przesłanki 58 § 2 k.k., skazany musiałby wykazać, że podstawy do jej umorzenia zaistniały w okresie od wydania wyroku do czasu złożenia wniosku.

(..)fakt odbywania orzeczonej kary pozbawienia wolności nie może być utożsamiany z przesłankami, o których stanowi art. 51 k.k.w.