Kodeks Karny Wykonawczy

Część Ogólna
Rozdział I - Zakres obowiązywania.
Art. 1 §. 1: K-346
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 roku, II AKz 194/04, niepublikowane

W sytuacji, gdy prawomocny wyrok nie zawiera żadnej dyspozycji co do zabezpieczonego, w toku postępowania autokaru, przekazanego następnie do depozytu sądowego, oczywiste jest, że kwestia zapłaty kosztów parkowania tego pojazdu nie stanowi "postępowania wykonawczego" w rozumieniu art. 1 §1 kkw, a złożenie przez właściwy podmiot (prowadzący parking) faktury za przechowywanie pojazdu na polecenie organu procesowego należało traktować jako wniosek o zapłatę kosztów przechowywania samochodu (art. 618 §1 pkt 4 kpk). Tak więc było to postępowanie incydentalne, do którego przepisy k.k.w. nie miały zastosowania. Zatem Sąd Okręgowy winien procedować w trybie przepisów kpk, co wymagało rozpoznania tego wniosku w składzie określonym przez art. 30 § l kpk. W sytuacji, gdy skład Sądu Okręgowego był inny (jednoosobowy) niż określony ustawą (art. 30 §1 kpk), to oczywiste jest, że sąd był nienależycie obsadzony, co stosownie do treści art. 439 §1 kpk skutkowało koniecznością uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy - wniosku o zapłatę kosztów przechowywania samochodu do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.