Inspektor Ochrony Danych DODO

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Sądu Apelacyjnego w Lublinie wyznaczonego na podstawie art.46 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wdrażającej tzw. dyrektywę policyjną:

 • Aneta Schodzińska – Inspektor Ochrony Danych
Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin
iod.dodo@lublin.sa.gov.pl

Zakres zadań inspektora ochrony danych obejmuje:

 1. informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych przetwarzanych z związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 roku, poz. 125) zwanej dalej Ustawą oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych;
 2. prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania;
 3. monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami Ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 4. monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;
 5. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 Ustawy, oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanu ich realizacji;
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 Ustawy oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu Ochrony danych konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw, o których mowa w art. 22- 30 Ustawy;
 9. przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 37 Ustawy oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;
 10. sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.